Sử Dụng JSON_CONTAINS Trong MySQL

2019/01/11 4,589 Lượt xem PHP Laravel

Sử dụng JSON_CONTAINS trong MySQL để truy vấn dự liệu của một cột lưu theo kiểu JSON chính xác tuyệt đối, đặc biệt phải dùng MySQL ở version 5.7 trở lên