Handsontable Merged Cells Advanced

2019/01/22 3,024 Views Javascript

Trong bài này tôi sẻ giới thiệu với các bạn một thư viện js rất mạnh mẻ trong việc tạo ứng dụng web giống như một phần mềm Excel. Và hơn thế nữa là những ứng dụng mạnh mẻ mà Handsontable có thể đem lại.

Handsontable lần đầu tiên được xuất bản trên GitHub vào năm 2012 và kể từ khi được sử dụng phổ biến ở nhiều ứng dụng bảng tính như excell.

Việc merged cells theo row và column vô cùng khó khăn, nhưng tôi sẻ cho bạn một ví dụ thực tế mà tôi đã làm và phát triển nó.

Và tôi đang xây dựng nó trên nền tảng VUE JS, bán có thể biến tấu nó với những framework khác như Angular, React chẳng hạng.