[PHP Basic] Bài 05: Chuỗi Và Hàm Xử Lý Chuỗi Trong PHP

[PHP Basic] Bài 05: Chuỗi Và Hàm Xử Lý Chuỗi Trong PHP

Bài này chúng ta sẻ học đến chuổi và các hàm xử lý chuỗi thông dụng nhất hiện nay trong lập trình PHP, PHP có một thư viện xữ lý chuỗi rất tuyệt vời, ...

Custom Select Box CSS Only
Tích Hợp Live Chat Facebook Messenger Vào Website
Tạo Push Notification Website Với Onesignal – Gửi Thông Báo Đến Người Dùng Giống Facebook

Bài này chúng ta sẻ học đến chuổi và các hàm xử lý chuỗi thông dụng nhất hiện nay trong lập trình PHP, PHP có một thư viện xữ lý chuỗi rất tuyệt vời, các bạn tha hồ mà khai thác nhé.

Xử lý Chuỗi rất quan trong lập trình web PHP, để tạo ra một website tốt và có tốc độ load cực nhanh thì bạn cần phải nắm vững những kiến thức cơ bản về chuỗi này.

1. Một số quy tắc về chuổi trong PHP

Chuỗi thật ra là các ký tự, hoặc là các chữ, tên, địa chỉ… Chuỗi được đặt trong dấu nháy kép “” hoặc  dấu nháy đơn ”

Ví dụ:

Trường hợp bạn đã sử dụng dấu nháy kép nhưng trong chuổi lại có dâu nháy kép nữa thì bạn phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó như ví dụ dưới đây.

Ví dụ:

Nếu đã là chuỗi bắt buộc bạn phải đặt chuỗi trong dấu nháy kép hoặc dấu nháy đơn. Các bạn cần lưu ý điều này.

2. Các hàm xử lý chuỗi phổ biến nhất trong PHP

Hàm strlen( $string ):
Hàm strlen đếm số ký tự trong một chuổi, tức là đến số chữ cái trong chuỗi và tính luôn khoản trắng nếu có.

Ví dụ:

Hàm str_word_count( $str ):
Hàm đếm số từ trong chuỗi $str, tức là một đoạn chuỗi có bao nhiêu từ, cách nhau bởi khoản trắng.

Ví dụ:

Hàm str_repeat(  $str,  int $n  ):
Hàm lập chuỗi $str với $n lần, tức là bạn có một chuổi “aaa” và bạn muốn chuổi này lập 3 lần thì kết quả xuất ra là “aaaaaaaaa”.

Ví dụ:

Hàm addcslashes ( $str, $char_list ):
Hàm xử lý chuỗi thêm dấu gạch chéo (\) vào trước những ký tự trong chuỗi $str mà ta liệt kê ở $char_list.

Ví dụ:

Ý nghĩa của $char_list:
a..z          => chỉ thêm dấu \ với những chữ thường không thêm dấu \ vào chữ hoa
a..zA..z   => thêm dấu \ cho cả chữ hoa và chữ thường

Hàm stripslashes ( $str ):
Ngược lại với hàm addslashes, nó sẻ xóa các ký tự \ trong chuỗi $str truyền vào. Hàm này chuyên dùng cho công cụ soạn thảo văn bản ckeditor.

Ví dụ:

Hàm strtoupper( $str ):
Hàm strtoupper có chức năng chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa

Ví dụ:

Hàm strtolower( $str ):
Hàm strtolower chuyển đổi chữ in HOA thành chữ thường, tực là ngược lại với hàm strtoupper ở trên.

Ví dụ:

Hàm ucfirst( $str ):
Hàm ucfirst chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa cho chữ cái đầu tiên của chuỗi.

Ví dụ:

Hàm ucwords( $str ):
Hàm ucwords đổi chữ in hoa cho ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi được truyền vào. Nếu đang là chữ in hoa thì vững chuyền về chữ in hoa đầu tiên và các chữ còn lại vững là chữ thường trong một từ.

Ví dụ:

Hàm trim($str, $character):
Xóa ký tự $character nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $character thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng trong chuỗi.

Vi dụ:

Hàm ltrim( $string, $character ):
Tương tự như hàm trim nhưng chỉ xóa ký tự bên trái,  nếu ta không nhập $character thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng bên trái của chuỗi.

Hàm rtrim( $string, $character ):
Tương tự như hàm trim nhưng chỉ xóa ký tự bên phải,  nếu ta không nhập $character thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng bên trái của chuỗi.

Hàm substr( string $string , int $start [, int $length ] ):
Hàm cắt chuỗi ở vị trí bắt đầu $start và chiều dài chuỗi được cắt $length. Tức là bạn sẻ truyền vào một chuỗi và vị trí bắt đầu cần cắt, tiếp đến là số ký tự cần cắt được tính bắt đầu từ $start.

Ví dụ:

Nếu bạn nào có hàm hay có thể đóng gớp commit bên dưới nhé. Chức  các bạn học tập vui vẻ!

 

 

 

Bình Luận