[ZF2] Bài 04: Tạo module ứng dụng zend frameword 2

[ZF2] Bài 04: Tạo module ứng dụng zend frameword 2

Ở bài kế tiếp này, chúng ta sẽ được học tạo 1 module ứng dụng cho zend frameword 2. Việc tạo module ứng dụng sẽ giúp chúng ta quản lý dễ dàng hơn tron...

Giọng Hát Việt 2017 Tập 10
Cài Đặt Và Kích Hoạt Bản Quyền IDM 6.27 Full
Apowersoft Streaming Video Recorder 6 Pro Full Bản Quyền

Ở bài kế tiếp này, chúng ta sẽ được học tạo 1 module ứng dụng cho zend frameword 2. Việc tạo module ứng dụng sẽ giúp chúng ta quản lý dễ dàng hơn trong công việc, mỗi module là 1 chứng năng riêng cho công việc mà chúng ta xử lý riêng biệt, giúp code linh hoạt và tái sử dụng dễ dàng hơn.

1.Tạo 1 module ứng dụng zend frameword 2:

Mô hình của 1 module ứng dụng chúng ta đã được học ở bài 3. Giờ chúng ta sẽ tạo 1 module để có thể hiểu sơ qua :

Các bạn tạo 1 module tùy theo tên các bạn trong folder module của zend frameword 2: Ví dụ : Mvc. Trong folder Mvc chúng  ta sẽ ta  4 folder và 1 file là Module.php.

module
--Mvc
----config
----language
----src
----view
----Module.php


Sau khi tạo xong, chúng ta vào folder config ngoài cùng , vào tiếp file application.config.php để khai báo module ứng dụng Mvc vừa tạo. Trong file chúng ta thấy việc trả dữ liệu về có  1 key là module :

 'modules' => array(
  		'Application',
  		'Mvc',	
  ),

-> Muốn để module vừa tạo hoạt động  , bắt buộc khai báo nếu không module sẽ không hoạt đông. Và việc đặt Mvc sau Application cũng có nghĩa là ưu tiên Mvc hơn là  Application, về độ ưu tiên chúng ta sẽ nói sau về  nó.

Trong folder config nằm trong Mvc tạo ra 1 file module.config.php đây là file cấu hình cho module .

Trong folder language chúng ta chưa cần đa ngôn ngữ nên không cần tạo gì hết.

Folder  src tiếp tục tạo ra folder Mvc .  Trong Mvc, tạo ra 1  folder Controller. Trong Controller  tạo file IndexController.php. Trong file  này  chúng ta sẽ có đoạn mã để chạy :

<?php
namespace Mvc\Controller;

use Zend\View\Model\ViewModel;

class IndexController extends AbstractActionController
{
  public function indexAction()
  {
    return new ViewModel();
  }
}

-> Nhớ khi báo namespace đúng  cấu trúc mà tạo ra folder sẽ chạy tốt.

Tiếp tục, trong folder src tạo ra 3 folder error, layout,mvc. 2 folder error, layout tham khảo module  Application thiếu gì các bạn tự  bổ sung thêm. Còn folder mvc thì tạo ra folder index, tạo tiếp 1 file là index.phtml. Nghĩa là cấu trúc của folder view theo module mvc là : mvc->index->index.phtml (hiểu là : module/controller/action).

Trong file Module.php trong folder Mvc có 1 biến là namespace chúng ta cần khai báo lại là : namespace Mvc;

2. Cấu hình ứng dụng module zend frameword 2

Cấu hình  file module.config.php, file này rất quan trọng cho module, nếu  cấu hình  sai các bạn sẽ không chạy được dù các bạn có khai báo đúng ở application.module.php đi chăng nữa :

<?php
namespace Mvc;

return array(
  'router' => array(
    'routes' => array(
      'home' => array(
        'type' => 'Zend\Mvc\Router\Http\Literal',
        'options' => array(
          'route'  => '/',
          'defaults' => array(
            'controller' => 'Mvc\Controller\Index',
            'action'   => 'index',
          ),
        ),
      ),
      // The following is a route to simplify getting started creating
      // new controllers and actions without needing to create a new
      // module. Simply drop new controllers in, and you can access them
      // using the path /application/:controller/:action
      'mvc' => array(
        'type'  => 'Literal',
        'options' => array(
          'route'  => '/mvc',
          'defaults' => array(
            '__NAMESPACE__' => 'Mvc\Controller',
            'controller'  => 'Index',
            'action'    => 'index',
          ),
        ),
        'may_terminate' => true,
        'child_routes' => array(
          'default' => array(
            'type'  => 'Segment',
            'options' => array(
              'route'  => '/[:controller[/:action]]',
              'constraints' => array(
                'controller' => '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*',
                'action'   => '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*',
              ),
              'defaults' => array(
              ),
            ),
          ),
        ),
      ),
    ),
  ),
  'service_manager' => array(
    'abstract_factories' => array(
      'Zend\Cache\Service\StorageCacheAbstractServiceFactory',
      'Zend\Log\LoggerAbstractServiceFactory',
    ),
    'factories' => array(
      'translator' => 'Zend\Mvc\Service\TranslatorServiceFactory',
    ),
  		
  ),
  'translator' => array(
    'locale' => 'en_US',
    'translation_file_patterns' => array(
      array(
        'type'   => 'gettext',
        'base_dir' => __DIR__ . '/../language',
        'pattern' => '%s.mo',
      ),
    ),
  ),
  'controllers' => array(
    'invokables' => array(
      'Mvc\Controller\Index' => Controller\IndexController::class
    ),
  ),
		
		
  'view_manager' => array(
    'display_not_found_reason' => true,
    'display_exceptions'    => true,
    'doctype'         => 'HTML5',
    'not_found_template'    => 'error/404',
    'exception_template'    => 'error/index',
    'template_map' => array(
      'layout/layout'      => __DIR__ . '/../view/layout/layout.phtml',
      'mvc/index/index' => __DIR__ . '/../view/mvc/index/index.phtml',
      'error/404'        => __DIR__ . '/../view/error/404.phtml',
      'error/index'       => __DIR__ . '/../view/error/index.phtml',
    ),
    'template_path_stack' => array(
      __DIR__ . '/../view',
    ),
  ),
  // Placeholder for console routes
  'console' => array(
    'router' => array(
      'routes' => array(
      ),
    ),
  ),
);

-> Hiện tại, các đây 1 năm thì ở file module.config.php không cần khai báo namespace ở các version thấp, nhưng sau đó thời gian zend2 đã nâng cấp lên 2.4.9 thì  tầm chắc là 7 8 9 khoản version đó đã có  thêm namespace  và ở các controller khai báo kế  thừa  thêm : Controller\IndexController::class,  việc này nó làm cho cấu trúc làm trước lúc đó của mình hơi  gặp khó khăn. Nhưng thật thì vì  tính bảo mật, và cấu trúc hơn thì nó không ảnh hưởng là mấy.  Nếu bây giờ các bạn có xài version hiện  tại, không thấy những  điều mình viết như namespace hay là ::class  thì  giờ  zend2  nó đã chuyển cũ xài rất sướng hơn.

Lời Kết :  sau khi hoàn thánh hết tất  cả các bược tạo 1 module ứng dụng zend frame  2 thì các bạn ra  ngoài trình duyệt chạy đường dẫn mình : localhost/zend2/public/mvc/index/index để kiếm tra kết quả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Mọi đóng góp các bạn giúp mình  có động lực viết bài hơn.

Bình Luận