Mã Hóa Ký Tự Đặc Biệt Và Biểu Tượng Trong HTML

Mã Hóa Ký Tự Đặc Biệt Và Biểu Tượng Trong HTML

Để tạo ra một website tuyệt vời trước mắt công cụ tìm kiếm google, điều đầu tiên là website bạn sẻ không bị báo lỗi vời những ký tự đặc biệt và những ...

Giọng Hát Việt 2017 Tập 10
Giọng Hát Việt 2017 Tập 14 Full HD
Tích Hợp Live Chat Facebook Messenger Vào Website

Để tạo ra một website tuyệt vời trước mắt công cụ tìm kiếm google, điều đầu tiên là website bạn sẻ không bị báo lỗi vời những ký tự đặc biệt và những biểu tượng. Các trình duyệt web hiện nay điều hỗ trợ  mã hóa các ký tự đặc biệt và biểu trượng thành mà html

Tập hợp tất các các ký tự đặt biệt và biểu trượng hiện chuyển qua cấu trúc html để trình duyệt có thể biên dịch và không báo lỗi W3C validator.

Bạn nên lấy website mình kiểm tra W3C validator xem bao nhiêu lỗi nhé. Đây là một công cự kiểm tra lỗi code HTML rất hiệu quả.

Link kiểm tra: w3c validator

I. Danh sách các ký tự đặc biệt và code html

ASCII HTML   Mô tả
Dec Hex Symbol Number Name
 32  20     Khoản trắng
 33 21  !  !  Dấu chấm cảm
 34 22  “  "  " Nháy kép
 35 23  #  # Dấu thăng
 36 24  $  $ Đô la
37 25  %  % Phần trăm
38 26  &  &  & Dấu và
39 27  ' Nháy đơn
40 28  (  ( Ngoặc tròn mở
41 29  )  ) Ngoặc tròn đóng
42 2A  *  * Dấu sao
43 2B  +  + Dấu cộng
44 2C  ,  , Dấu phảy
45 2D  –  - Dấu trừ
46 2E  .  . Dấu chấm
47 2F /  / Dấu gạch
58 3A :  : Dấu hai chắm
59  3B ;  &#59; Dấu chấm phẩy
60  3C <  &#60;  &lt; Dấu  lùi
61  3D =  &#61;  Dấu bằng
62  3E >  &#62;  &gt; Dấu tới
63  3F ?  &#63;  Dấu chấm hỏi
123  7B  {  &#123;  Mở ngoặc
 124 7C  |  &#124;  Thanh dọc
125 7D }  &#125;  Đóng ngoặc
126 7E ~  &#126;  Dấu tương đương – dấu ngã
160 A0 &#160; &nbsp;  Khoản trống
 161 A1   ¡  &#161;  &iexcl;
162  A2  ¢  &#162;  &cent;
163  A3  £  &#163;  &pound;
164  A4  ¤  &#164;  &curren;
165  A5  ¥  &#164;  &yen;
166 A6   ¦  &#166;  &brvbar;
167  A7  §  &#167;  &sect;
168 A8 ¨  &#168;  &uml;
169 A9   ©  &#169;  &copy;
170  AA   ª  &#170;  &copy;
171 AB  «  &#170;  &laquo;
172  AC  ¬  &#172;  &not;
174  AE  ®  &#174;  &reg;
175  AF  ¯  &#175;  &macr;

 

Link file PDF: Symbol html

Bình Luận